sabato 11 novembre 2017

Augurios e Cumplimentos pro su Libru


Augurios e Cumplimentos pro su Libru
de Serafino Putzolu         

(A s’Amigu e Poeta Peppinu Rosas)

Su Libru tou miche anta imbiadu
Amigos caros dae cussa zona
A piaghere mi l’appo istudiadu
Pro mé est’una eccellente opera ona

Fattu cun intellettu de altu gradu
Merittas che sos mannos sa corona
Cun d’unu postu bene riservadu
Cun i sa noe musas D’Elicona

Cando ti lezzo Peppinu sô cuntentu
C’apprezzo meda ogni tou iscrittu
Tottu sas trinta dies de su mese

Merittas unu mannu monumentu
De deghe metros in Sardu granittu
In sa prazza prus bella e su Paese


Chi sos passantes cun mentes festosas
Mai ismentighene a Peppinu Rosas

Courbevoie Parigi Novembre 2017Nessun commento:

Posta un commento