venerdì 21 dicembre 2018

Notte Santa de Tonino FancelloNotte Santa
de Tonino Fancello      

In custa notte crara de iddighia
milli campanas sonan un’incantu
est nadu su messia chene mantu
intro un’istalla tott’affrittoria.

Un’istrissiada in chelu a luche ia
un’isteddu chircande a Deus santu
luchet a custa terra no isco cantu
cantan sas feras nottas d’armonia.

Donzi profanu zelet sa disputta
cada barbone appat un’apozu
oje cada malaidu torret sanu.
.
Donzi mente s’aperzat testerrutta
intro sa pache acattet un’allozu
e s’ichidet… ridende… su mundanu.

Auguri per Natale 2018Nessun commento:

Posta un commento