sabato 2 febbraio 2019

Soledade de Franco PigaSoledade
de Franco Piga  

Sun andados bighinos e amigos
e niunu est pasende in su jannile,
ne boghe amiga, rude ne gentile
intendes pro fainas e isbrigos.

A unu a unu tancas sos balcones
poi, sa fronte arrumbas a sa janna,
t’inghirat sa pena pius manna
ch’isfritat aposentos e chizones.

Lagrimas e caratza como falan
e sola a su reposu t’incaminas,
in mantas e mudine ti cunfinas
cun sos bisos chi nudda ti regalan.

Est in giru sa musa de s’amore
ch’ischidat lena-lena sos disizos,
e in coro s’ischidan atripizos
chi s’alenu t’apretan e dulcore.

E manos chentza pesu ti carignan
asciutendedi in ojos s’umidore,
atzendinde de sensos marigore
chi ismarrida a sa note ti cunsignan.

E bolas, abbratzendedi s’aera
in lorumos de laras e suspiros,
inue passione, carres e deliros
cunfortan de sa mente sas anderas.

Ma non lughet sa luna, ne isteddos
s’acheran, pibiende sos amantes,
e non cumparin manos intrigantes
chi t’ispozen de blusas e cameddos.

Su murutulu fritu de lentolos
a un’ala che franghes intristida,
sa musa, como istraca, est disparida
frimmende amore, giogu e furriolos.

Cant’est longa sa note in soledade
ch’isfidiada sonnu non cuntzedit,
cando curiosende a tie pedit
contos de vida e de serenidade.

Cantas bortas, sonnida, as isetadu
su manzanu cun lughes e salvesa,
torra pronta a mustrare cuntentesa
in sa cara chi torra as mascaradu.

Mentzione in su Prèmiu de poesia “Armando Pira” Nùgoro, 19/08/2016
Nessun commento:

Posta un commento