domenica 22 novembre 2020

A Franciscu Flore de Ajacciu de Serafino Putzolu

    


 

Augurios de Bonu Compleannu pros sos 95 annos

 

 

De t’amentare m’es dovere si crese

Che ziu caru onestu giustu e bonu

De sos noranta chimbe mere sese

Sun tottus tuos e de ses padronu

 

In modu chi sa classe binti trese

Tenzada onores in rimas e in tonu

De Santu Aine in custu bellu mese

Ca de fronte a certos non b’à paragonu

 

Accantu e Lina isposa onesta e Amada

Imbezzas Franciscu ma de coro cuntentu

Ca s’unione és forza vera in custa vida

 

Bonu Cumpleannu in cussa bella chida

Cun parentes e sa famiglia radunada

Tantu ses bene in s’istrada e sos chentu

 

E pro sos chentu cun bona ispera in su futuru

Si poto ando pro bos cantare deo puru

 

Courbevoie /su /2/10/2018

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_franciscu_flore_de_ajacciu.htm

Nessun commento:

Posta un commento