domenica 28 marzo 2021

A Luisu Ladu de Salvatore Deligia

 (Po su sou cumpreannu.)

 

Augurios in custa ricurrentzia

dae coro caru Luisu Ladu

dae ogni poeta sias auguradu

finas a chent'e sana esistentzia.

 

Paladinu de chi in suferentzia

non l'as mai sas palas tziradu

su tou impignu cheret amiradu

laudadu cun umana riverentzia.

 

Bolotana ti ponet in su iscudu

che nobile fizzu de imitare

ca faes sempre operas de judu

 

Sighi gai Luisu non ti firmare

a donare a suferentes un azudu

a chent'annos senze tintinnare.

 

Augurios de bonu cumpreannu

de arrivare a traguardu mannu.

 

 

Su 27 de Martzu 2021

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_luisu_ladu.htm

Nessun commento:

Posta un commento