sabato 27 marzo 2021

Bonu compleanno Luisi Ladu de Peppinu Rosas

 

 


Ressesidu bi sò mancar'a tardu

carchi versu a ti lu imbiare

che poeta faghindhelu s'azardu

chi mi l'atzetes cherzo isperare:

 

Chi poi seculare traguardu

poesias sigas a publicare

ca cuntentu lu faghes cada Sardu

chi de te s'intendhede carculare.

 

Poi chent'annos publiches poesias

ca che Antoni Cuccu puru tue

cun sas rimas sa limb'a as'onoradu:

 

Sias a prus de chentu fortunadu

su meritu ti dian'in totue

po sas rimas anzenas e sas mias.

 

Cust'auguru ti mandho sintezru

Già chi ti lu meritas de aberu.

 

Noragugùme.26.3.2021

 

https://www.luigiladu.it/poesias/bonu_compleanno_luisi_ladu.htm

Nessun commento:

Posta un commento