martedì 4 maggio 2021

A s’amante defunta de Pittanu Moretti


 

 

(Trintases torradu a latu)

 

Trista ghirlanda deponzo

in sa tumba ’e Flora mia

tessid’a rosas e lizos!

 

Forte tristura e fastizos

dadu m’as o sorte dura!

Fastizos, forte tristura

dadu m’as o dura sorte!

Tristura e fastizos forte

o dura sorte m’as dadu!

Ca m’as in vida privadu

de cudda ch’apo istimadu

pius de tottu sas cosas!

 

Trista ghirlanda deponzo

in sa tumba ’e Flora mia

tessid’a lizos e rosas!

 

Lughen tantu piedosas

chi brunu jughen su mantu!

Lughen piedosas tantu,

chi brunu su mantu jughen!

Tantu piedosas lughen

chi jughen su mantu brunu!

Faghind’ischire a dognunu:

riposende inoghe sunu

sos ossos de sa dechida !

 

Trista ghirlanda deponzo

in sa tumba ’e Flora mia

a ros’e lizos tessida!

 

Inue ses sepellida

genufless’igue in pes!

Sepellida inue ses

genuflessu in pes igue!

Sepellida ses inue

igue in pes genuflessu!

Su maestosu cipressu

Bagno ’e piantu indefessu

bramende ch’eo succumba!

 

Trista ghirlanda deponzo

tessid’a rosas e lizos

de Flora mia in sa tumba!

 

Sa mia bella culumba

cara aia che istella !

Sa mia culumba bella

che istella cara aia!

Sa bella culumba mia

che istella aia cara!

E oe sa morte avara

l’at reduida a sa bara

in sa menzus pitzinnia!

 

Trista ghirlanda deponzo

tessid’a rosas e lizos

in sa tumba ’e Flora mia!

 

Solu, morzende Maria,

ite dolu so provende!

Solu, Maria morzende,

provende so ite dolu!

Morzende Maria, solu,

provend’ite dolu so!

Senz’issa non vivo no,

morte ti prego ajò

a mie destrui ancora!

 

Trista ghirlanda deponzo

tessid’a rosas e lizos

In sa tumba ’e mia Flora!

 

Ti giamo, nende a dogn’ora:

sa chi amo tantu est torrende!

Ti giamo, a dogn’ora nende:

torrend’est sa chi tant’amo!

Nend’a dogn’ora ti giamo:

torrend’est sa ch’amo tantu!

Fissende su campusantu;

ma unu riu ’e piantu

mi rendet turba sa vista!...

 

Tessid’a rosas e lizos

in sa tumba ’e Flora mia

deponzo ghirlanda trista!

 

Tue, tela oscura e mista,

vela custa sepoltura!

Tue, tela mista oscura,

custa sepoltura vela!

Tue, mista oscura tela,

vela sepoltura custa!

Chi occultat sa venusta

Dea mia onesta e giusta,

ch’a su mundu at dadu blanda!

 

Tessid’a rosas e lizos

in sa tumba ’e Flora mia

deponzo trista ghirlanda!

 

Morte fatale nefanda,

sa sorte m’as giuttu male!

Morte nefanda fatale

male m’as giuttu sa sorte!

Fatale nefanda morte

sa sorte mala m’as giuttu!

Tristu, bestidu ’e luttu,

pianghindedi a succuttu,

a t’attittare mi ponzo!...

 

Tessid’a rosas e lizos

in sa tumba ’e Flora mia

trista ghirlanda deponzo!

 

Offerindedi in memoria

unu Pater Ave Gloria.

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_s%92amante_defunta.htm

Nessun commento:

Posta un commento