mercoledì 6 agosto 2014

Sa Zintzula

de Salvatore Deligia

Si est beru ca onzi ferulia
l'hat criada Deus in persona
pensande ca faiat cosa bona
hat postu s'omine in tribulia.

De ispecias nd'hat fattu pius de mille
e medas sun puru infettadas
dae su Nilu arriban in cambaradas
bochinde sos cuaddos in su cuille.

Peus bestia de issa non bada
sanguinaria vigliacca e traitora
propriu cando de riposu est s'ora
colpit in su buiu a sa vidada.

Est capazze fintzas de occhire
s'omine allergicu a su sou velenu
ite fiat pensende su Mere terrenu
cando s'est postu a da cuntzepire.

In piusu ca su sambene an suzzadu
ti lassant de regalu bubbusone
causandedi iscrafinzu e aflizione
cun sa pedde in corpu martoriadu.

Isperdidu c'hamos Dinosauros
e ateros gigantescos animales
ma de custas bestias infernales
onzi die abarramos cullonados.

Pro dare a sas ranas s'alimentu
hat infertu a s'omine avolottu
chi mancari si cuerret bene tottu
lu punghet su matessi a tradimentu.

Ghilarza 21/08/2013


Nessun commento:

Posta un commento