mercoledì 28 ottobre 2020

A nostra signora de 'inu nou de Antonio Maria Pala

 


A nostra signora de 'inu nou de Antonio Maria Pala        

 

(modellu)

 

Vergine Santa dae Paradisu

mira a totus chin ojos de amore,

a bonu cristianu, a pecadore,

de totucantu su genere umanu,

a pecadore, a bonu cristianu,

de su genere umanu totucantu,

in custa vida de lutu e piantu

faghenos de guida justa e santa

pro andare a godire in chelu frutu,

in custa vida de piantu e lutu

faghenos de guida santa e justa,

de piantu e de lutu in vida custa

faghenos justa e santa sa guida,

de piantu e de lutu in custa vida

justa e santa de guida nos faghe,

pro godire su mundu in vera paghe

manda unu tou amorosu sorrisu.

 

Muda sorte in totue de improvisu

e distrue su forte patimentu

de sa zente famida, isculza e nuda,

sorte in totue de improvisu muda

e distrue su patimentu forte

d'improvisu in totue muda sorte

ei su forte patimentu distrue

muda sa sorte d'improvisu in totue

e distrue su forte patimentu,

chi in pibiosas boghes de lamentu

su mundu ti dimandat custas cosas,

chi in boghes de lamentu e pibiosas

su mundu ti dimandat cosas custas,

pretesas santas, onestas e justas

pro su viver chi faghen afannosu.

Vergine Santa dae Paradisu

mira a totus chin ojos de amore,

a bonu cristianu, a pecadore,

de totucantu su genere umanu,

a pecadore, a bonu cristianu,

de su genere umanu totucantu,

in custa vida de lutu e piantu

faghenos de guida justa e santa

pro andare a godire in chelu frutu,

in custa vida de piantu e lutu

faghenos de guida santa e justa,

de piantu e de lutu in vida custa

faghenos justa e santa sa guida,

de piantu e de lutu in custa vida

justa e santa de guida nos faghe,

pro godire su mundu in vera paghe

manda unu tou sorrisu amorosu.

 

Invoca a fizu tou piedosu

chi in casu nou sa roca cunvertat

e in pagnotas candidas che lizu,

invoca a su piedosu tou fizu

chi in casu nou cunvertat sa roca

a fizu tou piedosu invoca

chi cunvertat sa roca in casu nou

invoca a piedosu fizu tou

chi cunvertat sa roca in nou casu

e in tela, in billudu, pannu e rasu

pro si poder bestire donzi nudu,

in tela, pannu e rasu e in billudu

pro si poder donzi nudu 'estire,

e faghe rios e mare cunvertire

totu in ozu ermanu e binu a prou.

Vergine Santa dae Paradisu

mira a totus chin ojos de amore,

a bonu cristianu, a pecadore,

de totucantu su genere umanu,

a pecadore, a bonu cristianu,

de su genere umanu totucantu,

in custa vida de lutu e piantu

faghenos de guida justa e santa

pro andare a godire in chelu frutu,

in custa vida de piantu e lutu

faghenos de guida santa e justa,

de piantu e de lutu in vida custa

faghenos justa e santa sa guida,

de piantu e de lutu in custa vida

justa e santa de guida nos faghe,

pro godire su mundu in vera paghe

manda amorosu unu sorrisu tou.

 

Maria Immaculada de 'Inu Nou

ch'a s'allegria s'istrada as abbertu

dende a sa lughe su Verbu Divinu,

Maria Immaculada 'e Nou 'Inu

ch'as abbertu s'istrada a s'allegria,

de 'Inu Nou Immaculada Maria

ch'a s'allegria as abbertu s'istrada,

de 'Inu Nou Maria Immaculada

ch'abbertu a s'allegria s'istrada as

preces cant'istasera intesu m'as

d'enner in beru faghelu a manera,

preces cantu intesu as istasera

d'enner in beru a manera lu faghe,

cust'umile poeta cumpiaghe

d'esaudire chin sovranu avisu.

 

Mira a totus chin ojos de amore

Vergine Santa dae su Paradisu.

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_nostra_signora_de_inu_nou.htm

mercoledì 21 ottobre 2020

A Beranu de Larentu Ilieschi

 


A Beranu de Larentu Ilieschi          

 

S’ierru puru, pianu pianu,

ch’est bessende, mancari a mala gana,

poi chi che mazzone intro sa tana

hat segregadu su genere umanu.

Ecco chi triunfante intrat beranu,

s’istajone magnifica e galana.

Comente naschen novellos fiores,

naschen in sinu novellos amores.

 

Beranu placat sas penas amaras

de tantos coros chi sun in tristura:

non s’agatat umana criatura

chi non lu rezzat cun su risu in laras,

pro sas tantas bellesas suas raras

chi regalat dogn’annu a sa natura.

Sas piantas chi prima fin in luttu

las preparat de nou a dare fruttu.

 

Non s’agatat dinari a la pagare

sa pius bella de sas istajones,

e dognunu cun versos e cantones

s’apprestan dignamente a l’onorare.

Sos partidos l’han cherfidu intregare

su resultadu ‘e sas eleziones,

in modu chi, de rosas circundados,

formen sas rosas de sos candidados.

 

Zertu, sa propaganda ‘e ogni tinta

s’intonat mezus cun sa primavera,

pro chi fiorit sa campagna vera

cun sa campagna elettorale finta.

Tantas persones de burbera grinta

oe saludan cun bona manera,

e ti prommittin chi faghen sa luna

in chentu fittas pro ti nde dar’una.

 

Cust’annada de nie e de miseria

como figurat in primu pianu:

sa destra narat chi fit gelu istranu

proveniente da-e sa Siberia,

ma sa sinistra li ripiccat seria

chi fit unu ciclone americanu.

E si oe fozida est dogni frua

dognunu narat ch’est opera sua.

Intantu sighit beranu a frunire

sas arvures de fozas e fiores,

prommittend’a massajos e pastores

sos fruttos ch’issos braman de godire,

e gai sighin puru a fiorire

sas prommissas de tantos oradores,

narzende: “Si votades solu a mie

no hazis pius ràndine ne nie.

 

Poi ch’amministrare sun ammissos,

tando faeddan cun diversu tonu.

Dognunu si dat aria ‘e padronu,

zintu da una rete de cummissos.

Tando dipendet propiu da issos

su tempus malu e-i su tempus bonu.

Ma sos pius ti mandan pro regalu

tassa, prejos de fogu e tempus malu.

 

E intantu su tempus de continu,

percurret s’infinitu quadrante:

su sole, senza perder un’istante,

sighit su sou fatale caminu.

Beranu puru, pro sou destinu,

andat e torrat a passu costante,

ma tantas suas prommissas sinzeras

diventan poi pallidas chimeras.

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_beranu.htm

giovedì 15 ottobre 2020

Adiosu Paulu Pillonca de Salvatore Deligia

 


Adiosu Paulu Pillonca de Salvatore Deligia

 

Razuntu as Paulu s'eterna Gloria

tzirriadu dae su babbu Divinu

primariu t'at inditadu su caminu

lassandodi in sa nostra istoria.

 

In eternu allozzas in memoria

che omine de intellettu finu

de sa cultura sarda paladinu

mentore de cantores e poesia.

 

Pro nois est una di'e tristura

c'amos perdid'unu frade Bonu

e unu putzu profund'e curtura.

 

Oe rezis su premi'e su padronu

de bona paghe reposu e durzura

chi pro tene at riservad'in donu.

 

Poetas cantadores ti ringraziana

de ti narret grazie mai si saziana.

 

Ilartzi su 26 'e Majiu 2018

 

https://www.luigiladu.it/poesias/adiosu_paulu_pillonca.htm

martedì 6 ottobre 2020

Perdonami... de Anna Maria Sechi

 


Perdonami... de Anna Maria Sechi     

 

A manu a pare fat’amus caminu

Cun sacrifitzios mannos e decoro!

De nois detzisu aiat su distinu,

A su didu postu m’as fid’e oro

Perdonami, sonaias a mandolinu,

Si una pena m’idias in su coro !

S’amore ses istadu pro a mie,

S’ànima mia puru apo dadu a tie !

 

De su tempus nostru sepùltadu,

Mi torrant suspiros e ammentos,

E t’ido, sa die chi ses arrivadu

Cun in ojos umbras e pessamentos !

Pessende chi su mare giumpadu

Aias chentu isperas e intentos !

Siguru chi sa mina fit fortuna,

Parias tue, ponzende pé in sa luna !

 

Sos suspiros, faghent risuscitare,

totu su bonu e malu ch’est istadu!

Non mi lassat prus su sonnu leare,

In angustia su coro abolotadu,

In petu meu mi paret de iscopiare,

Perdonu, si non apo ismentigadu!

Sos ammentos tristes in sa mente

M’iscurigant su sole lughente !

 

3/018

 

 

http://www.luigiladu.it/poesias/perdonami.htm

venerdì 18 settembre 2020

Genes ismemoriados de Antonio Altana

 Genes ismemoriados de Antonio Altana          

 

S’òmine in su mezoru at paris gradu

de entes chi sa terra l’at frunidu

ma cun s’antropocèntricu, sentidu

de islacanados bisos e chimeras

luadu at terra, mare cun aeras,

isciau e duca de su ch’at segadu.

 

Tennicas noas de manigadorzu

pro isfrutare a sicu sos sustegnos

ponzende a tiratosta sos tres regnos

e a s’ecuilìbriu miminende filu

che cando pedde tiras pilu a pilu

e de botu ti restat nudu corzu.

 

Segant forestas e lassant chi ludu

ossìgenu che fùrriet in azotu,

sùrzint ozos e gas pro dare motu

a totu sas umanas istrallias

istuzighende noas maladias

chi si curant perdende su saludu.

 

Mangones giogant a brincos e gridos

tra càvaros cun bicos a forroju

miradas lestras e tancadas d’oju

timende caos e sannas caninas

no cantu de poligonos muinas,

chi mudat pumas rosas intro nidos.

 

Ma zente cun robòticos isprones

pro achivire alanzu fitianu

impressint cun sentidos de umanu

lestra prontesa de calculadore,

gai oldint ghiados dae motore

cale pastore truvat sos masones

 

arrischende unu cras de ameddare

tàrralos, rugas, ranas e cocois,

ponzend’in dudas su chi semus nois

afungamus piròscafos de lua

nende chi sunt isparos a s’acua

pro semare sas fertas intro mare.

 

Gai sos polos che sòlvent in abba

sas incunzas bidales de s’astradu

pena d’esser vanzelu carasadu

chi sue linfa a s’ùltimu fiore

e iscrutat in s’ùltimu colore

tintas sicas cun brama acabbacabba.

 

 

 

Geni smemorati

 

Uomo evoluto con lo stesso afflato

degli organismi di terrestre spore,

frutto di antropocentrico tenore

di sogni illimitati, di chimere

appesta suolo, mare e alte sfere

vittima e usuraio del misfatto.

 

tecnologie note d’avvoltoio

atte per lesinare nei sostegni

mettendo a dura prova dei tre regni

quell’equilibrio che assottiglia il bello

come quando sfoltisci dal suo vello

e vedi nel tracollo il nudo cuoio.

 

Annientate foreste che dal limo

vomitano l’ossigeno in azoto,

bruciano oli e gas per il gran moto

di sfogare le umane bizzarrie

con rischi di virali malattie

spesso curate barattando il chimo

 

Fenicotteri saltano in un grido

su artemie-sale con becchi ruspanti

sguardi veloci palpebre tremanti

per gabbiani e per cani con fobie

non quanto dei poligoni follie

che deforma pulcini dentro il nido.

 

Ma l’uomo col robotico sperone

per acquisir ricavi reiterati

da umani sentimenti accelerati

mera solerzia del calcolatore

opera ormai gestito dal motore

come le greggi spinte dal bastone

 

in un domani pronto ad allevare

tarli con bruchi, chiocciole con rane

dubbi enormi di conquiste strane

naufragano le scorie nucleari

tranquillizzando che son solo spari,

stimoli di riciclo sotto il mare.

 

Anche i poli liquefano il legame

di derrate vitali nel suo gelo

rischiando d’essere l’ultimo vangelo

che munge linfa dall’ultimo fiore

e rimira nell’ultimo colore

fievoli tinte di concluse brame.

 

Menzione d'Onore Premio Fondazione Faustino Onnis – Selagius

 

http://www.luigiladu.it/poesias/genes_ismemoriados.htm

lunedì 14 settembre 2020

Poita cantai de Maria Rita Farris

 Poita cantai de Maria Rita Farris

 

candu banderas nieddas

annuant su celu,

e ogus bonus de pipius,

prenus de sonnus e de prantu,

s’accherrant, che umbras de perda,

a undas de mari allenu ?

 

Calat su scuriu

in sa terra de ferru arropada

chi donat trigu abboau de odiu antigu,

sa vida est fragili, che alas de mariposa,

po non sunfriri

si depit imparai a bolai.

 

Illusionis sinnant surcus

in su coru allisau de tzaulus de cani

e de pampa de soli siccau.

 

Ma, or’oru de s’arriu de plata

aundi is alinus s’imprassant

che sposus noeddus,

is arregordus segant is lacanas

mudas de su celu

e scimingiant prus de s’aromu

d’ogna essenza ‘e sa terra.

 

Canta fardarolu, canta forti!

ca innoi sa morti zerriat morti,

ma intramat puru bisu lebius

de luxi.

 

Si mi donas sa manu

impari abettaus su primu alidu ‘e soli

chi a palas de sa punta ‘e su monti

oberrit unu mengianu nou.

 

 

Menzione d'Onore all'VIII edizione del Concorso di poesia "Quartucciu" – 2018

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/poita_cantai.htm


martedì 8 settembre 2020

A babbu de Vincenzo Pira

 
A babbu de Vincenzo Pira             

 

T'ischidàs chito su manzanu

innantis de su sole

cando solu un'isteddu

ti luchiat a cumpanzu.

Oches pèrdias po truvare,

una mandra cunzà

che presone e abrigu

sinnu de vidas sùfrias.

Bianca sa luna,

bianca sa lana,

bianca sa lama 'e latte

bianca sa cara

de isiones beneitos.

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_babbu5.htm


venerdì 28 agosto 2020

Che frina lizera de Antonello Bazzu

 


Che frina lizera de Antonello Bazzu        

 

Dulche amargura mi ses a su coro

cand’ ‘essis dae domo su manzanu

e in lestresa mi ‘asas in laras

lassendemi a su boidu ‘e sas dies

mias, chen’ ateru in conca

si no impiastrare

versos e ti pensare.....

 

Un’abbratzu dia cherrere

intamen, un’abbraztu caldu

ch’in sa pedde mi lasset lebia

sa nuschera ‘e s’essentzia tua,

che nuscu ‘e frore cando

a su primu sole

s’offerit de sa die.

 

Un’ abbratzu dia cherrere,

mannu, sas manos abertas

a m’astringere forte

e mi fagher segherare

chi galu m’istimas

e t’apo a mancare...

 

Un’ abbratzu ‘e amore

dia cherrere su manzanu

e, diciosu, a die intrea

nde dia gosare, che frina

lizera in nottes longas de affogu.

 

Menzione d'Onore all'VIII edizione del Concorso di poesia "Quartucciu" – 2018

 

https://www.luigiladu.it/poesias/che_frina_lizera.htm

giovedì 20 agosto 2020

Tema de Gramsci de Leonardo Angelo Berria

 

Tema de Gramsci de Leonardo Angelo Berria

Stasera mi sono permesso di tradurre un tema di licenza elementare, scritto a Ghilarza nel 1903 da un certo Antonio Gramsci. 29-04-2018

 

Su millenovichentos e tres s’annu,

Antonio Gramsci isce pitzinnu,

piccàvat sa lissentzia elementare

iscrienne unu tema

chi su titulu ìt custu:

“Si unu cumpanzu tuo benestante

sapiu, ischìdu e meda inteligente

t’haeret nadu chi ìt de s’idea

de irbandonaret isce sos istudios,

tue ìte cossa li dìas risponner?”

 

Ghilartza, seichi ‘e trigulas sa dìe,

su millenovichentos e tres s’annu.

 

Amicu caru, mi pac’ora achet

retzìdu happo sa tua cara littèra,

e mi allìgrat meda

s’ischìre chi istas vene ‘e salude.

 

Unu puntu ‘e una cossa solu,

ohi de tene mi achet ispantare;

naras chi tue prussu

non bi has a sichìre in sos istudios,

ca puìte a-aju vennidos ti sono.

 

Ma comente, ohi-joi

oh tue chi ses meda inteligente,

e chi, grascias a Deus,

su netzessariu nono non ti mancat,

tue a pane rucradu

ohi cheres lassare sos istudios?

 

Nas a-mimme de acher su matessi,

ca puìte est meda menzus

peri sos campos a curruntonare,

a annare a sos ballos

e-a prubbicos abòjos,

e no imbetzes no de si tancare

battor oras a die in-d’un istantzia,

chin su mastru chi nos preìcat semper

a nois de istudiare

ca puìte si-nono

crocovicudos hamus a-abbarrare.

 

Ma jeo, amicu caru, no happo a poder

irbandonare mai sos istudios

ca son sa sola mea ‘e ispera

de camparepo jeo chin onore

canno happo a esser mannu,

ca puìte coment’ìschis,

sa mea ‘e vamilla

no est ricca ‘e benes de vorthuna.

 

Cantos pitzinnos pogheros t’imbijàn,

iscios chi dìan haer

gana ‘e istudiare,

ma chi a iscios Deus

su netzessariu nono no hat dadu,

no-solu ohi po istudiare,

ma medas vortas ohi,

mancu po si catharene sa gana.

 

E jeo jà los vio

dae sa ventana mea,

chìn d’ìte ocros appompian

sos pitzinnos chi colan

chin sa cartella posta a tracolla,

iscios chi no non poden

annare si-no a-s’iscola serale.

 

Tue nas chi ses riccu,

chi no has a haer bissonzu

de sos istudios po ti campare,

ma attentu e mìralu su ditzu

“su mandronare est su babbu ‘e sos vitzos”.

 

Chie no istudiat in zoventude

si-n’hat a impudàre

chin dolu e chin tristura a sa vetzessa.

 

Dada una ziràda a sa vorthuna,

perdida una caussa, una lite,

poden bature peri a sa misseria

su prus riccu ‘e sos fomines prus riccos.

 

Ammentatìlu de signor Vrantziscu;

e isce jà ìt fizzu

de una vamilla meda-meda ricca;

haìat coladu una zoventude

in brìos e annavat

a sos teatros, a zocare a cartas,

e haìat inìdu

isce ‘e si rughinaret de su tottu,

e como ohi achet s’iscrivanu

uve un avocadu

chi a su messe li dat sessanta vrancos,

su tantu a malapena

de tirare a da-innantis.

 

E custos de essempios

ti dìan deper bastare

a ti acher mudare sa idea

dae s’intentzione chi has tue.

 

Juvanne caru, torra a sos istudios,

e bi has a-accattare

tottu cantos sos benes

possibiles ti naro.

 

Tue po su malu no non ti-lu pìches

si ti aeddho a coro in manu,

ca jeo ti cherjo vene,

e ausso a narrer tottu in cara,

no a ti acher viacas e lussingas

comente e-a medas.

 

Adìos e saluda

sos genitores tuos

e retzi unu vassu

dae s’affetzionadu

amicu tuo Antoni.

 

Autore Antonio Gramsci

 

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/tema_de_gramsci.htm

sabato 15 agosto 2020

In cussa finitia de Giuanne Chessa

 

In cussa finitia de Giuanne Chessa


Cuss’abba de s’arréjunu

irgutada chin làmbrigas,

intro de una crea de terra

s’est assutada,

suspida dae su colare

chi trata trada nos at leadu ràglia;

geo chin sa caratza de sa vida

leo fitianu andàines chi istruncant

in camineras de ascràglios,

Bois lépiu

bo che seziz coladu in nàschida

e pustis in liminares de màrghines de néulas…

 

ah! Lu tempu…!

 

Dia chèrrere ischire

ite pessàizis

de sos pessares meos

de tando,

de imbrabbugliadas imprentas

de tando cando perunu atocu poníazis

pesende sa ghizza asselenada

dae ischires.

 

Isco chi iscanzides commo

in sas laras buntadas de paràulas,

isco chi bidides commo

in ogros lúghidos

istrossas e assétios

in cussa finitia

de s’arvatare e ghetare…

semenare.

 

__________________

Tra il finire.

 

L’acqua del discorrere

sgocciolata con le lacrime,

si è asciugata

dentro una zolla di terra,

assorbita dal tempo

che ha seguito le nostre impronte;

io con la maschera della vita

imbocco vie che deviano

in sentieri aridi,

Voi leggero

mi avete anticipato nella nascita

e dopo nel limitare di terre di nubi…

 

ah! Lu tempu…!

 

Vorrei sapere

quale era il vostro pensiero

sul mio pensare

di allora,

di confuse scritture

di allora quando non esprimevate critiche

sollevando il volto rasserenato

dal sapere.

 

Adesso so che sorridete

tra le labbra unte di parole,

adesso so che vedete

con gli occhi lucidi

dolori e serenità

tra il finire

dell’arare e spargere…

seminare.

 

09/03/2018

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/in_cussa_finitia.htm

mercoledì 5 agosto 2020

A tie mama amada de Gaspare Mele


A tie mama amada

de Gaspare Mele            

 

A tie mama amada, chi custu es su fruttu

de su fruttu chi tue has allattadu,

chi has assistidu, has educadu

e pro esser pius nobile l'has giuttu

 

verdadera in tott'ue ad alta fronte.

Chi miret su mundu, isplendidu e perfettu

fizu tou, distintu e predilettu

comente un'istella in s'orizzonte.

 

De su mundu mi has tottu insegnadu,

a connoscher su malu e su 'onu.

De virtude mi has dadu onzi donu,

de sa vida mi has tottu imparadu.

 

E deo mama mia tottu a tie

dedico cun s'ardore pius ardente

sa nobilesa chi tue frequente

has dadu, dedicadu e giuttu a mie.

 

Oe chi so lontanu, pius in coro

appo sa tua presenzia maestosa,

nobile, serena, placida e virtuosa

e cantu pius ti penso, pius t'adoro.

 

E tue chi in su jannile ti piantas,

isettande su postinu si littèra

bi hat pro te; de cuddu chi has ispèra

chi ti rendet de sa vida oras santas.

 

Allegra, allegra, istadi ebbìa.

Non ti ponzas oriòlu, ne timore

Chi pro lenire su tou dolore,

in limba sarda t'iscrio, mama mia!

 

Chisimaio, lampadas 1935

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_tie_mama_amada.htm


giovedì 23 luglio 2020

Dispedida de Giovanna Maria Lai Dettori


Dispedida de Giovanna Maria Lai Dettori

 

(de su cundennadu a morte)

 

Morfeo, non benzas ancora istanote,

a mi ninnare sa carena istasida.

Iseta.....

Custu est sero de ammentos

e intendo s'urulu 'e su 'entu,

chi carignat aidos de coro.

Ma est solu 'entu 'e rimpiantos

chi aunzat lagrimas de sale

e non apo sa giae pro abberrere giagas de consolu

e allughere isteddos de assentu.

Cantos isetos apo brujadu

isterrende alas de astore,

pro chircare in s'ispiju 'e sa vida

ispundas de fatzile istare.

Ma apo intessidu solu calancas de astrau

e mi bi so perdidu intro,

distruende aficos anzenos,

isfundende chizos de mama

e seghende incantos de isposa

cun raminzos de rantzigu dolu.

Gai m'apo giogadu sa menzus edade,

tramudende beranos de festa

in avrinas de niedda temporada.

E pro frutu de sa mala messera

apo incunzadu solu ispigas chena ranu,

chi ognora mi ferint sentidu.

Como poto solu chircare s'abbratzu 'e su Chelu,

cuende su piantu in s'aidu de sas dudas,

inue abbojant a fiotu mares de impudu.

Iseta....

Como benit issa,

sa segnora de nieddu ammuntada

chi non mudat mai sa 'estimenta,

e forte m'abbratzat,

a mie chi no apo connotu mancu bratzos de mama.

Ma de mama non tenet calore,

si t'istringhet non li torras carignu,

pro risu tenet sempre unu ghignu

chi ti 'elat su sambene in benas,

ti afiet cun sas cadenas

chi niunu at mai segadu,

e riet...riet...

L'iseto e la timo...

Deo, s'amigu fitianu in messeras de dolu.

E como cheret a mie!

E non mi restat mancu consolu de unu fiore o pregadoria

c'a niunu apo a mancare.

A passu lestru l'intendo como avantzare.....

Est già inoghe.

E m'imbreago de issa.

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/dispedida.htm


venerdì 17 luglio 2020

Eppur'eppuru mi pasiu de Vincenzo Piu


Eppur'eppuru mi pasiu

de Vincenzo Piu              

 

Bai, m’ianta nau:

Custa est sa luxi cosa tua;

Issa ti donat forza po bivi

Finzas a cantu podis...

Mantenidda alluta,

No ndi fetzas abusu

Ca morta chi siat -

No torrat prusu.

 

Cun sa luxi po donu

E s’anima bramida -

po gosu e po doveri…

Bandu - tra montis e paulis;

Srebidori de su tempus…

Cun foddi de perdonu

E cun filus de praxeri -

Ordìu m’apu sa vida.

 

Oi - cun axìu a tracolla

In bias de amargura prena

indrucciada a s’amarolla;

Sigu e abettu con passienzia

Chi una boxi serena –

Mi torrit clemenzia;

 

Candu a peis de su tramontu

Cun d’una zudda ‘e luxi…

Miru su scurigai de s’esistenzia;

Allebiau de su ‘iaxi

Pasiu - finarmenti

In giardinus de paxi.

 

________________

 

Finalmente mi riposo

 

Vai, mi dissero:

questa è la tua luce

Essa ti da forza per vivere

Fin quanto puoi …

Mantienila accesa,

Non farne abuso

Spenta che sia

Non torna più.

 

Con la luce in dono

E l’anima smaniosa …

Per gioie e per dovere

Vado tra monti e paludi;

Paladino del tempo …

Con sacca di perdono

E con fili di piacere

Mi sono ordito la vita.

 

Oggi - con l’ansia a tracolla

In vie di amarezze piene

Addolcite per forza;

Seguito e aspetto con pazienza

Che una voce serena

Mi renda clemenza;

 

Mentre ai piedi del tramonto

Con un filo di luce …

Miro l’oscurarsi dell’esistenza;

Alleviato dal carico

Riposo - finalmente

Nell’oasi della pace.

 

Premio Menzione Lula- 2017

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/eppur_eppuru_mi_pasiu.htm
venerdì 10 luglio 2020

Mamas-umbra de Giovanni Fiori


Mamas-umbra

de Giovanni Fiori            

 

Ah! Mamas-santas chena latte in titta

ne ranzas de ispera in mezus sorte:

isfattas sonniende un’ischinditta

ch’ammonestet su mundu a boghe forte.

 

 

Ma sos ch’han tronas e furcas in corte,

sa franc’abberta e punna malaitta,

a bolu che dimònios de morte

ponen fogu… E li naran gherra fritta.

 

 

Cherizis paghe trigu e dignidade:

ma sas ruinas de pedras e ìscias

bos lassan solu su dolore in chizos.

 

 

Ca poderìos chena umanidade

’occhin s’amore cun sas ingiustìscias…

E mamas-umbra pianghende fizos.

 

Mesania de abrile 2018

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/mamas_umbra.htm


domenica 5 luglio 2020

No ischis prus... de Anna Maria Sechi


No ischis prus...

de Anna Maria Sechi     

 

Sena reposu isto note e die,

dae cando ti m’ancat s’allìgria.

A tot’ora, semper affaca a tie

Cun tegus vivo in s’angùstia.

Paghe non b’at prus pro a mie,

In pena m’ at postu sa maladia,

A s’alzeimer diat faghet gherra

Ca nde so a bratzos in terra!

 

Issa ‘t’at leadu coro e mente,

Ogni gosu ‘e vida, ogni sabore,

Dae su passadu a su presente

No ischis prus it’est unu fiore.

In Te ogni cosa est assente

No ischis prus it’est s’amore,

No as prus ne vida ne salude,

Sos ojos tuos, no ant prus lughe!

 

Non ses ne cuntentu, nen afflitu

Arresu tido cumpletamente,

No as prus ne cardu ne fritu,

No as prus sentidu de «niente».

Su destinu ingratu e malaitu,

A ogni dolu est indifferente.

Tropu crudele est sa sentèntzia,

No b’at rimediu non b’at clemèntzia!

 

Chi non cumprendes non cherzo ischire,

Deo ogni die ti sigo a faeddare.

Cando t’agiuo a ti calzare, a ti èstire,

Pro a tie mi ponzo puru a cantare.

Dae cando non podes prus bèssire,

Cun megus a cartas ti fato giogare.

Ma cando est s’ora de su bona note

In petus su coro mi tzochet forte!

 

Non cherzo prus mancu pensare,

Chi fra una chida o forsis un annu

S’alzeimer, dae me ti ch’at a leare.

Non ti cherzo mustrare affannu,

Mi premet ebbia de ti consolare.

S’amore nostru est istadu mannu !

Ite ses pro a mie? M’as preguntadu,

“Ti so isposa” e… unu asu t’apo dadu!

 

aust 2015

 

https://www.luigiladu.it/poesias/no_%20ischis_prus.htm


mercoledì 24 giugno 2020

Isetta, 'ista serena de Antonio Sannia


Isetta, 'ista serena

de Antonio Sannia

 

Canta fiza a su chelu,

anninnias d' amore,

mira sa luna prena, est che brassolu;

cun frores de anelu,

isteddos de lugore,

mariposas lieras ch'in su 'olu,

carignan cussa rosa

tua, comente isposa,

e su sole indeorat de consolu,

petalos de dolore,

lughes noales de su primu albore

 

E iscanza su coro,

a su caldu 'e s'eranu,

disconnotu e ninnadu intro 'e su sinu;

cuadu che tesoro,

in d'unu mundu arcanu,

ue curret s'amore che trainu,

frichinidas de brama,

isperas ca ses mama,

s'orizonte 'e sa vida, su caminu

de custu prantu nou,

lagrimas d'unu cantu ch'est su tou.

 

Isculta donz'alenu,

chi mirat s'infinidu,

sa 'oghe 'e sas intragnas, su mudore;

e un incras pienu,

de gosu e de sentidu,

allinza po su tempus benidore.

Ca como sa natura,

tinghinde est sa figura,

cun reflessos de lughe e de lentore.

Sa 'ennida a sa vida,

de un' istella in chelu jara nida.

 

E chirca como pasu,

su campu est fioridu,

in sa paza at a nascher unu lizu;

l'as a dare unu 'asu,

isterrer cuss'ordidu

d' amore, ch'at sa mama po su fizu.

 

______________

 

Aspetta, stai serena.

 

Canta al cielo, o figlia,

ninnananne d'amore,

guarda la luna piena,

sembra una culla,

con dei fiori di anelito,

stelle di splendore,

libere farfalle che nel volo,

carezzan la tua rosa,

come una sposa,

mentre il sole adorna di conforto,

quei petali di dolore,

le luci tenere del primo albore.

 

E spalanca il cuore,

al caldo della primavera,

sconosciuto e cullato dentro il seno;

nascosto come un tesoro,

in un mondo arcano,

dove come un ruscello scorre l'amore.

Briciole di desiderio,

speranze perchè sei mamma,

l'orizzonte della vita, la via

di questo nuovo pianto,

e le lacrime di quel canto

che è solo tuo.

 

Ascolta ogni respiro

che guarda l'infinito,

e del ventre materno

la voce ed il silenzio;

un domani pieno,

di sentimento e gioia,

appronta per il tempo che verrà:

Perchè adesso la natura,

adorna la tua figura,

con riflessi di luce e di rugiada.

La venuta alla vita,

di una stella, con il colore della neve,

che risplende nel cielo.

 

E cerca ora riposo,

il campo è fiorito,

nella paglia nascerà un giglio;

gli darai un bacio,

e stenderai quell'ordito

d'amore, che ha la mamma per il figlio.

 

 

Menzione d'onore alla XXVII edizione del concorso di poesia in lingua sarda "Sant'Antoni de su o'u" – Mamoiada Gennaio 2018

 

https://www.luigiladu.it/poesias/isetta_ista_serena.htm


sabato 20 giugno 2020

Augurios de bonu cumpleannu a s'Amigu Luisu Ladu de Bolotana pros sos settan'Annos de Serafino Putzolu


Augurios de bonu cumpleannu a s'Amigu

Luisu Ladu de Bolotana pros sos settan'Annos

de Serafino Putzolu      

 

Che sempre m'és dovere e t'amentare

Caru Luisu in custu bellu mese

Ca Bonu cumpleannu augurare

Ti chelzo pros sa die binti sese

 

Como settanta los podes contare

De sias cuntentu ca mere de sese

Santas e Santos ti pottana aggiudare

Finzas a sos chentu a su Regnu e sos Rese

 

Sos centenarios bene l'às cumpresu

Prite in Sardigna numerosos dada

Ca merittas pro sos chentu una Cadrea

 

Su centru vastu su Bolotanesu

Cun signora Maria affiancada

Onorades sa Sardigna tottu intrea

________________________

 

E dae Parigi in Sardu istile sa modesta

Bonu cumpleannu e bona festa

 

Serafino Putzolu e Famiglia

Unu Abbracciu de coro a tottu as duos

 

Courbevoie, Marzu 2020

 

http://www.luigiladu.it/poesias/augurios_de_bonu_cumpleannu_a_s%27amigu_luisu_ladu.htm

 


lunedì 15 giugno 2020

Mariposas de Pietro Delogu


Mariposas

de Pietro Delogu  

 

Dae sar durches sisias suladas

de beranu a sos primos tepores

imbreacas de luche e de colores

ban bolanne sas bellas mariposas

 

Nuscanne in tottue sos fiores

dae divin’ anima basadas

battisciadas a nobu, imbreacadas

ban pintanne ricamos de amore(s)

 

E da tottu sor frores incantadas

torran’a bolare a si pasare

supra issos tott’unu affranzadas

 

Poi istraccas de troppu bolare

morin supra su brore abbrazzàdas

chin su sole sangradu in su falare.

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/mariposas2.htm


giovedì 11 giugno 2020

Che rios aundados de Eliano Cau


Che rios aundados

de Eliano Cau       

 

Che rios aundados

de temporadas malas,

nues nieddas

gràidas de dolu

nos ammantan su coro.

Unos a unos

morin sos sentidos,

morit sa dignidade

in sa vilesa,

e totu est nudda

su ch’iden sos ojos

cando pioet ràndine

de morte

e pàstinat osseras

in totue.

Primmósigas

che colan sas traschias,

isparin in trabentos

de arcanu,

e deo, firmu inoghe,

so pedra mudulida

appupiada.

No, non m’at fatu ‘onu,

e mancu a frades meos,

s’abbesada fittiva

a su dolore,

pro ite su Cainu

intanadu in intragnas

neulosas,

parat trampas marranas

a sos tristos Abeles

aturdidos.

Solu che solu

e foras de corte,

donzunu est cagliadu,

surdu e tzegu,

accusciadu

in sa lèria sua

prus inculpada,

cun s’isettu

de unu raju ‘e oro

chi ruppat

da unu chelu

‘e piedade.

 

 

 

Mentzione in sa setzione B de su cuncursu de poesia "A pes de Santu Padre" Bortigale 14/9/2017

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/che_rios_aundados.htm