martedì 18 settembre 2018

Abà s’assurièggiani de Aldo SalisAbà s’assurièggiani
de Aldo Salis

da: “La cianchetta zappuradda”


Óndizi,
dòdizi,
trèdizi.
No vi n’isthàzini più
di vecci
pusaddi sottu a lu muraglioni
di la gèsgia.
Si piènani l’occi
di luzi
e lu cabbu ippiriddu
di sori.
Si fàzini casdhu
affiagnèndisi a pari
e li mani
ingruziaddi,
so beddi appuggiaddi
a un bàccuru drittu
chi fìcchini in mezu a li pedi.
Óndizi,
dòdizi,
trèdizi
viaggi
longhi cument’e una vidda,
si so arressi
inogghi
pa’ imbarrià soramenti
un sacchettu d’ammenti
lampaddu
affaccu a li botti
senza curori.
Óndizi,
dòdizi,
trèdizi.
Li passa lu tempu
aisittendi
chi arribia pa’ ognunu chidd’ora
pa’ intrazzi
in chissu pusthari d’affaccu.
Visthuddi di nobu
ma senza abbaiddà più
lu sori
e pieni di freddu
drent’a lu cabbu
ippiriddu.

________________________

Adesso prendono il sole

Undici,
dodici,
tredici.
Non ce ne stanno più
vecchietti
seduti sotto il muraglione
della chiesa.
Si imbevono gli occhi
di luce
e la testa pelata
di sole.
Si tengono caldo
stringendosi vicini
e le mani
incrociate,
stanno appoggiate
sul dritto bastone
puntato in mezzo ai due piedi.
Undici,
dodici,
tredici
viaggi
lunghi come una vita,
sono finiti
qui
per scaricare soltanto
una valigetta di ricordi
buttata
accanto alle scarpe
senza colore.
Undici,
dodici,
tredici.
Trascorrono il tempo
aspettando
che arrivi per ciascuno l’ora giusta
per entrare
nel grande portone li accanto.
Con addosso l’abito buono
ma senza più il sole
negli occhi
e pieni di freddo
nella testa
pelata.

https://www.luigiladu.it/poesias/ab%E0_s%92assuri%E8ggiani.htmsabato 15 settembre 2018

Lu chi no compri ... attilbu! de Gigi AngeliLu chi no compri ... attilbu!
de Gigi Angeli

... é ùn pasà ill'assèntu
vidè dì chi sfiòri
i' lu sussègu a stèrrita di màri ...
mentr'ill'òru m'abbèntu
a sìrià chi mòri
l'apprèttu di lu zèlu ... e chi scumpàri !
dapòi è la miràta
spunèndi la cjùrràta
ch'illàccana pa orizonti ràri:
e "l'ìnfinitu" avvìlti
intrendi in sinu, ancora si no chìlti.

... da sèmpri v'agghju umpìtu
lu sò "sensu" zilàtu
impliàtu che "lìnfa" di la 'ìta
tra càntu rigudditu
pa lù camin'andàtu
da lì sintiti chì l'han'imbiddhìta;
cun iddu, lu ch'ha fìni
no è mai "murini" ...
ma "l'avvidecci" di so' dispidìta:
di saittù è "sènsu" ...
... di dugna cugnintura lu cumpensu.

Un còiu é no fàttu
parò tinutu in fìdi
tra chistu cori e "stèrrita atzurrina" ...
e cùn idda n'agàttu
ancòra si no s'ìdi
la "fòlza" chi mi pògli la so' frìna:
e l'èa è chi sulìvra
cu l'ùnda chi s'abbrìva
la lagrima bucata pa 'ugna "spina"
i'li tulmenti d'ìta ...
rimunendili a pocu i'la "cumprìta".

Cussìni, in chist' "assèntu"
i' lu sighì la nòtti chi s'apprèsta
intèngu viu indrèntu
cantu no svàni ... mà chi torra e rèsta
in lindùra spalmàta
purrìta, da lu "màri" culurata ...

______________________________

Quel che non ha fine ... avverto!

... è un distendersi nella quiete
vedere sfiorire giorno
nella distesa immota di mare;
mentre a riva mi è diletto
avvertire che muore
l'apprensione ansiosa ... e che scompare !
poi è lo sguardo
nel cedere del dì
che sconfina in orizzonti rari:
e averti "l'infinito"
varcare l'intimo, se pure non richiesto.

da sempre in lui ho attinto
il "senso" suo occulto
tenuto come "linfa" di vita
tra quanto raccolto
per strade percorse
dalle emozioni che l'hanno impreziosita;
con lui, ciò che ha fine
non è mai "morire"
ma "l'arrivederci" nell'accomiatarsi:
d'equilibrio ( saggezza) è "senso" ...
... di ogni circostanza il compenso.

Ed è un connubio non celebrato
ma fedele
tra questo cuore e "l'azzurra distesa" ...
e con essa ne ritrovo
anche se non palese
la "forza" che mi porge col suo refolo:
ed è l'acqua che diluisce
con l'abbrivarsi dell'onda
la lacrima caduta per ogni "spina"
nei tormenti di vita ...
riponendoli adagio al loro termine.

Così, in questa "quiete"
nel seguire la notte incedere
avverto vivo dentro
ciò che non svanisce ... ma che ritorna e resta
in dilatata bellezza
offerta, colorata di "mare" ...

23.06.2017


Prima classificata nella sezioe rima al PREMIO DI POESIA "Tiu Finu" Quinta edizione - Romana, 2 settembre 2017
martedì 11 settembre 2018

Adiu Gioventude de Sebastiano BosuAdiu Gioventude
de  Sebastiano Bosu

Adiu tantu amada gioventude
grazia ca m'as dadu in s'istagione
forzas e brios e tanta salude;
tando fia ligeri che puzone
e brincaia che fiadu rude,
ma non che tòrrada cuss'occasione
pro chi sos annos birdes e fozidos
che unu sonnu mi sunu isparidos.

Che fumos de incensu happo s'ammentu
olande cun su brassamu in sas alas
de sos tempos chi fattu mi han cuntentu
lusingheris de pompas e de galas.
Oe nd'intendo appena su lamentu
ca mi han de bottu giradu sas palas;
sas legges naturales dadu han prou
cuncedinde onzi cosa a tempus sou.

Oras bellas e dies tramuntadas
bos happo in sa memoria continu
pro cando battizzadu mi han sas fadas
in sos benales currinde a trainu.
Cantos ammentos, cantas pizzinnadas
in sa prima carrela 'e su destinu!
ue sos coros cun s'amore curana
dies e oras bellas pagu durana.

Sonniende promissas e iscusas
mi ch'est passadu impresse su 'eranu,
ca de sa vida musicas e musas
si che sun tramudadas a lontanu;
finidu han de cantare sas pubusas,
oramai no est pius manzanu
de una die chi tardu est avreschida,
de una vida chi 'olende est creschida.

Solu s'amore a campare m'azzuada;
finas a cando s'alenu mi restada,
susteninde su corpus, chi no ruada,
cando a bolare s'anima s'apprestada
e in s'eternu padente si cuada;
tando nè dies nè oras si festada
pro chi sa vida nostra 'e custu mundu
est in s'eternidade unu segundu.venerdì 7 settembre 2018

Aberide su coro de Antonio PirasAberide su coro
de Antonio Piras 

Lassadèlos sos odios, su rancore…
aberide su coro a s’amistade.

Istimadèbos totu, sorre e frade,
cun niunu ponzedas avolotu,
sorre e frade istimadèbos totu,
de custas rigas faghide tesoro.

Lassadèlos sos odios, su rancore…
a s’amistade aberide su coro.

Est s’amore chi mudat totu in oro
e chie no l’at cumpresu si nd’impudat,
est s’amore chi totu in oro mudat
cun sas operas bonas e sa fide.

Lassadèlos sos odios, su rancore…
a s’amistade su coro aberide.

E si bos an ofesu, cumpatide
comente dae Deus azis intesu,
e cumpatide si bos an ofesu
ca su perdonu bos faghet onore.

Aberide su coro a s’amistade,
lassadèlos sos odios, su rancore…

Azuade a sos chi sun in errore,
no lassedas a tzuf’in terr’a niunu,
azuade a sos ch’in errore sunu
pro ch’imparen sa via de s’onestade.

Aberide su coro a s’amistade,
su rancore, sos odios…los lassade.

In custa terra semper semenade
sinnos de paghe contr’a dogni gherra,
semper semenade in custa terra
bonas peraulas che in sos vangelos.

Aberide su coro a s’amistade,
su rancore, sos odios…lassadèlos.

A sos bentos dogn’ue isparghidèlos
custos umiles, sanos sentimentos
isparghidèlos dogn’ue a sos bentos:
torret in bonu custa umanidade!

Lassadèlos sos odios, su rancore…
aberide su coro a s’amistade!
giovedì 30 agosto 2018

A Bessude de Gavinu CònteneA Bessude
de Gavinu Còntene      

Prosit e vivas sempre, caru ’Essude,
o nobile funtana ’e sos talentos;
dae sas chimas a sos fundamentos
t’as meritadu onores e istimas;
dae sos fundamentos a sas chimas
pares unu portentu de virtude.

Ispera, bella, amada gioventude
pro sa tua mitrada cara istella;
ispera, gioventude amada, bella
pro sa cara istella tua mitrada;
ispera, gioventude bella amada,
pro sos triunfos ch’in sa cheja at tentu.

Prosit e vivas sempre, caru ’Essude,
o nobile funtana ’e sos talentos;
dae sas chimas a sos fundamentos
t’as meritadu onores e istimas;
dae sos fundamentos a sas chimas
pares de virtude unu portentu.

S’Antigu e su Nou Testamentu
restadu a contu tou est caru amigu;
su Testamentu Nou ei s’Antigu
caru amigu est restadu a contu tou;
su Testamentu Antigu ei su Nou
t’at regaladu donos esemplares.

Prosit e vivas sempre, caru ’Essude,
o nobile funtana ’e sos talentos;
dae sas chimas a sos fundamentos
t’as meritadu onores e istimas;
dae sos fundamentos a sas chimas
unu portentu de virtude pares.

A sorte progredida ’e sos altares
ingrata morte truncadu at sa vida;
a sorte ’e sos altares progredida
at truncadu sa vida ingrata morte;
de sos altares progredida sorte
regnet in chelu, in s’eterna salude..!

Prosit e vivas sempre, caru ’Essude!

venerdì 24 agosto 2018

Non ses pius de Antonio SanniaNon ses pius

de Antonio Sannia       

Ses 'istada mudore,
funtana de disizos,
e alenu chi 'olat in su 'entu;
brama, sentidu, amore,
lugore po sos chizos,
sole chi a su coro dat cheghentu.
Ses istada brassolu,
che luna prena dandemi consolu.

E ses istada iscuru,
cun in coro lumeras,
culilughes ch'atzeden s'infinidu;
lacana chena muru,
funtana 'e milli isperas,
chigula ch'in su chelu jaru nidu,
dipinghet d'ermosura,
fiorinde, sas mattas de sa mura.

Ses istada sienda,
in d'unu coro frittu
fiudu de sas abbas de s' 'eranu;
unda de mare e prenda,
che foza intro 'e su littu,
'asada da' sa lughe 'e su manzanu.
E ses istada ormina,
de pes isculzos chena raighina.

Finas pregadoria,
ses istada in sa vida,
oratzione dimandande affettu;
m'as mustradu sa 'ia,
ch'apo serradu a sida,
fuinde, ca po me fit solu apprettu,
in chirca 'e ateru logu,
de recreu, de vissios e de giogu.

E ses istada riu,
de abbas friscas, raras,
chi curren infundinde ateras benas;
sa littera 'e s'adiu,
an iscrittu sas laras,
lughidas de amore e como anzenas.
Ma in cussu tinteri,
su sentidu po me fit furisteri.

_______________________________________

Non sei più

Sei stata silenzio,
fontana di desideri,
respiro che vola nel vento;
anelito, sentimento e amore ,
splendore per gli occhi,
sole che al cuore da calore.
Sei stata culla,
come luna piena dandomi conforto

E sei stata buio,
con nel cuore luminarie,
lucciole che accendon l'infinito;
confine senza muro,
fontana di mille speranze,
cicala che nel cielo nitido,
dipinge di bellezza
nel fiorire, i cespugli delle more.

Sei stata tesoro,
in un cuore freddo,
senza l'acqua della primavera;
onda del mare e perla,
come una foglia del bosco
bacciata dalla luce del mattino.
E sei stata orma,
di piedi scalzi che non han radici.

Anche preghiera
sei stata nella vita,
per chieder solo affetto;
mi hai mostrato la via,
che ho chiuso con frasche,
scappavo, era solo imbarazzo,
in cerca d'altri luoghi
di vizi, godimento e gioco.

E sei stata fiume
di acque fresche,
che bagnan ora altre sorgenti;
la lettera dell'addio,
hanno scritto le labbra,
lucide di amore e non più mie.
Ma in quel calamaio,
per me il sentimento era straniero.


Prima classificata alla IV editzione de su Premiu de poesia sarda "Armando Pira" - Nuoro 31 agosto 2017


martedì 21 agosto 2018

Di nommu fozzu Asdrubale di Ignazio SannaDi nommu fozzu Asdrubale
di Ignazio Sanna 

A carthi pèssi diggu di ciamàmmi Lino ma d'innòmmu fòzzu Asdrubale. Pagòsa mi ciammu Asdrubale? Misthéru. Un misthéru chi cunnosci soramènti ca mi l'ha accriccàddu: mamma, a dilla tutta. Lu méu nascimèntu l'abìa dinunziaddu sóru in municipiu; lu parracu no m'abìa vuruddu battisgià: dabboi tantu zirchà no abìa acciappàddu nisciùn santu chi si ciaméssia Asdrubale. Siffattu, l'innòmmu méu no sarìsthia séividdu nèmmancu a prigà un canòniggu o mancàrri ad ammintà un parènti o cuniscènti mórthu chi fùssia. Cussì e gurandi, a più c'aggiu chistha zancarrunàdda di nòmmu, fèu e isthrabagànti, sòggu figlióru di enne enne; abaràggiu rasgioni o no si sòggu tìmmidu e abbaucàddu cumènti tutti dizini ch'eu sia? Di lu résthu l'affìmma Antonio matèssi...
«Emmu! Eu ti ni débu fa iscì da l'óbu. No pói rimanì sempri criaddura, attacaddu a li faldhétti di mamma tóia...Pa primma còsa dubarìsthi cabàtinni l'intìgna chi t'assaccàrra. Chi diauru, no ti si pó di' paraura senza chi ti fòzzia ruiu di faccia!»
Antonio lu chi pènsa no mi lu manda a di'. E' più mannu méu di sóri dui anni assèndi naddu i' lu quaranta ma s'immóbi assai megliu di me. Candu n'abìa dizasetti, l'eddai chi eu aggiu abà, s'era già ingreffàddu e abìa puru innammuraddu cun d'una pizzinna.
«Dumani è dumenigga no? Dumani sei invitaddu a baddà in casa méa, di cussì inchumènzi a cuniscì calche puddèzza; vogliu propiu vidè si ti n'iscèddi.»
Ma no cunnòsciu nisciunu di la so' grèffa, abìa prubaddu a dilli.
«No impórtha; dumani a séra a li sèi, sèi e mezza addananzi a casa. Intési?» Intési.Lu tònu di Antonio no ammittìa ischusi. «Pantaròni grigi, gianchètta blu, cuibàtta impratiàdda e bòtti niéddi a punta. Intési?» Intési. Ma no sòggu punì un passu di baddu.
«Impippaddìnni...» eddu abìa tagliaddu in còrthu, «tu appizzicheggiaddi a calchuna e isthrìgnira, chì m'hani dittu chi a eddi li piazi. Intési?». Intési.
«Vintizincu franchi paròmminu a cumparà bischótti a li fèmmini e vermut a li masci. T'anda?» No m'andaba ma lu sì era d'óbbrigu...
Arimàni a séra i' li “Magazzini Popolari”, mamma a buffu, un tantu a mési, m'ha pigliaddu lu currèdu francu li bòtti chi erani tróppu cari e m'ha lusthràddu a niéddu chissi di dugna dì chi so' marrò. Mamma m'accuntènta sempri, pó assé pa fassi pardhunà l'isciubaradda di chisthu nòmmu ischaburàddu da lu misthèru chi m'ha appizziggaddu.
Bèddu tiraddu di códdu, a li sei mancu dezi sòggu addanànzi a casa d'Antonio.
«Già ni sei inògghi? Fatti vidé... Eh, insòmma! Li pantaròni so' assai larghi e còrthi, pari in
faldhètta; li botti so' in curòri figgaddu di bói, la gianchètta è tróppu lònga: si affòndi li mani ni li busciàccari no tòcchi fòndu. A pròpòsitu di busciàccari: esci li dinà, e chi Déu t'assìsthia.» Li dòggu la quòta e li pòngu fattu in casa finu a la cammara bòna.
Innàntu a la banca arrumbàdda a un'ara v'è una saffàtta di bischótti, un'ampùlla di vermut di seidinà e quattru tazzi; in giru in giru a li muri zincu caddréi: ind'una v'è assintàddu un grammòfanu.
"Padam, padam, padam", una puntina rugginósa rascia un dischu chi gira azza e fara isthruzzèndi Nilla Pizzi. Sei còppietti si lu so' baddèndi: li masci visthuddi di grigiu e blu sigundu régura, li fèmmini a fantasia, a lu chi più li pari e piazi. Una d'eddi, ischàbbura, bàdda a còntu sóiu che li macchi.
Antonio mi fazi: «Sai immubìtti a tèmpu di valzer? Ah, aiàllu chi no sai baddà...», e indichèndi la macca, «abà ti fòzzu fa un giru cun chissa. E ammentaddi: candu ti l'affiàgni isthrìgni umbè umbè. Intési?» Fòzzu di sì cu' lu cabu.
«Firumènaaa, o Firumè, tu chi sei a la sóra, chisthu è un amiggu méu; tèh, fallu baddà.»
«Piacere...» li diggu, e mi sèntu avvampà di vagògna.
Attaccu cun d'un brincu, mi s'ingrugliurèggiani l'anchi, pòngu un pédi innantu a lu sóiu ed edda: “Ahia”, miaurèggia.
«O cuccummiàu, m'hai fattu mari e marànnu a te. Vai a pianu e a tèmpu: zum-pa-pa, zum-pa-pa, no t'abbizi chi è un valzer? Eu mi ciàmmu Firumèna, e tu?», mi dummanda.
Aiàllu, la méa via crucis. Trattinèndi l'arènu, «Mi ciammu...Lino.»
Firumèna no mi la passa chèna dannu. «Ah, Lino miminaddùra di Natalino?»
No, peggiu!
«Lino...miminaddùra di Asdrubale» ripòndu a masthiggaddùra.
«As?-dru?» fazi Firumena a occi imbambarriàddi.
Ed eu «...bale», aggiùgnu.
«Asdrubale? Ma è un ingiùgliu? E poi, cosa v'entra cun Lino?».
«No...ehm...nienti. Da minori mi ciamàbani Asdrubalino e da mannu m'è rimasthu...Lino.» Soggu triccia di sudori.
«Bóóóh!» Dizi edda, e bó.
Da luntanu Antonio fèndimi d'ócci piggia un cuìddu cumènti a isthrangugllià calchunu, o
calchuna. Ah, cumprésu! Pigliu curaggiu, isthrìgnu l'ippàddi di Firumena e lu cuìddu di Firumena mi s'infìschi cumènti una cugna ni la bòcca di l'isthògamu. “Ohia”, miaurèggiu!
«Cosa isthrìgni, Asdrù' o cumènti diauru ti ciàmmi?» mi dummanda Firumena. «Acchì no
t'isthrigni la mòra di lu códdu, Asdrù'?»
«No...ischusa, t'aggiu trattésa pa' no caggì.» Sudu setti funtani.
«Pa cosa no t'hai arriggaddu l'andarinu allóra?» mi fuggurèggia edda cun aria intignàdda.
"Questo valzer lo dedico a teeee", a la fini Nilla Pizzi fendi l'ulthimi lamènti piddigghìni fini e mi ni caba da l'impicci. Faccisigàddu diggu grazie a Firumèna chi s'alluntàna e s'arròmba a lu muru; eu a lu muru d'aócci; e abà? Mi pigliu un bischóttu chi mi s'affòga i' l'agasthóru, e pa no murì addananz'a tutti m'ingòddu un tazzòni di vermut chi mi n'esci tuttu da nasu, bischóttu cumpresu.
Ah, mih Antonio. «Ihh, chi faccia di caurafiòri suffugàdda...Pari unu chi è accòsthu a murì isthrangugliàddu. Ebbè, hai isthrìntu?»
«Cosa? Ah...sì e aggiummài m'ha ischùttu a lu muru.»
«Mah! Bòna drummidda allóra!» fazi eddu e s'alluntana suipirèndi.
Cun fa indiffarènti m'accósthu a lu grammòfanu e pigliu un dischu a casu, poi un altrhu e poi un altrhu. Tutta curitóstha mi ni vèni una, edda puru a isciubarà. La pizzinna, cun l'ócci niéddi e minoréddi ind'una faccia curo' risu buddìddu, no è assai còsa.
«Tutti valzer, tutti valzer...No si pudàristhia ciambà una vóltha tantu?», e piglia un dischu, a casu.
«Permette questo ballo?» li dummandu. Edda fazi segnu chi emmu.
A casu, "Padam, padam, padam", la puntina rugginosa punta a l'aòra di Nilla Pizzi.
Risu buddìddu attacca buttòni. «No t'abìa mai visthu, cumènti ti ciammi?»
Via crucis, sigùnda isthaziòni. «...Lino.» li diggu a bòzarédda
Ed edda, «Lino pa di' Nicurinu. O Pascharinu...o cosa?»
Cosa...cosa! E abà cumenti ni la pèsu? Ma La pizzinna mi pari tònta.
«Beh... Lino pa' di' Asdrubarìnu», probu e aiséttu lu zòccu.
«No aggiu be' cumprésu ma mi pari un innòmmu chi no si dazi nemmancu a li cani.»
La pizzinna no è tonta. «Cun tutti li nòmmi sardhi beddi chi vi so' i' lu mòndu...».
Lu vermut inchumènza a dammi curaggiu. «Sarìsthiani?» dummandu.
«Chicchinu a esempiu, Tottoi, Tataneddu, Innassiéddu...»*
Asdrubale inchumènza guasi a piazìmmi. «E tu còsa fai d'innòmmu?», dummandu.
Etta! M'ha dittu chi si ciamma Etta.
«Ah, Etta pa Elisabetta.»
«Elisabetta? Ma ti pari un nommu sardhu? Nooo, tu no sei sincaru. Etta è la miminaddùra d' Efisiètta, maccu! E cant'anni hai? Mi pari un pòggaréddu criaddùra pai me.»
«Dizasetti. N'aggiu dizasetti fatti.»
«Dizìa! Eu d'anni ni fòzzu dizottu fra sètti di'. No andi be' pa me. A me mi piazini chissi umbè più manni; chi sòggu...di vintunu, vintidui anni. Dunca, cun téggu no vi baddu più; no isthrigni nemmancu: sei un mórthu.»
Alluntanèndisi Etta m'ischudi un'ulthima isthuccàdda. «Ma poi, ca è chissu sgimpri chi t'ha ciamaddu Arrubèle?» Aià', la maradètta abìa cumpresu guasi be'.
Mi ni tòrra Firumena isthracca di tappèzzerìa.
«Si m'imprummìtti chi no isthrigni fòzzu un althru giru cun téggu.»
Li diggu grazie e ripiglièmmu a baddà, lu so' cuiddu è già in pusizioni.
«Chistha è bèdda.» uggiurèggia Firumena indichèndi lu grammofanu. «Li Prater so cantendi smocchechinderrai**. Lu cunnòsci l'ingrésu?»
No, no cunnosciu l'ingresu. Li dummandu cosa vo' di'.
«Eh, chi a unu l'entra lu fummu i' l'ócci e l'incégga.»
Invèci, cu' lu fummu chi l'esci da cabbu entra lu babbu di Antonio. Un diauru, una fùrria.
«Fòra tutti da le balle! Ma pussìbiri chi la dumenigga sera no si póssia mai ripusà? Fora, piggéddi l'isthrazzi e via; tutti. E a te Antò, chissi dischi ti li fòzzu a chigghinìddi. E li bischotti e lu vermut rimanini in casa, cumprésu?»
Antonio è faccisigaddu e linghitèntu. «O ba', no ba'...Ma...ma...»
Zi vidimmu Antò, ciau Antonio, isthammi be' Antò; bonaséra a vosthé sign...
«Fóra!»
In mézzu carréra l'èsiriàddi so' tutti a un arècci. Chi no si pò isthà fattu a l'umòri d'un babbu...chi candu è sanu l'anda bè, ma da biddu già lu ve'...Chi bisogna zirchà un althru
appusèntu, e tutti s'abbaìddani a me.
«Tandu ciau a tutti» sarùddu cun bòzi migni migni chi no cùa la méa inzirthèzia pa una zértha cuntrarièddai di mamma. La cosa no iffuggi a l'iffrattaddi. Unu d'eddi, lu più arriniggaddu, ischuzzurèndimi un brazzu mi zicchirrièggia a ócci isthrìnti:
«Ma tu ca sei? Da undi n'accùdi? Ah, t'abìa invitaddu Antonio? A lu sai chi da abà ti baddarài di lu frèddu a la sóra? Cuntèntu? E voi di la greffa, a lu sabeddi chi chisthu grambiòni in faldhètta mancu arribiddu s'è posthu ad aganà li femmini nosthri? No nigà acchì mi l'hani dittu Etta e Firumena. E m'hani puru dittu chi ti ciammi una cosa, una cosaa...cumentiii... Atrùbele, o no? Beh Atrùbele, trùbbazi a casa si no voi chi ti z'accumpagnia eu a faraddi di pedi a cu...»
Lu più arriniggaddu è vuraddu a cur'a terra! Firumena è torra a occi imbambarriaddi, Etta tèni una manu addananzi a la bocca guasi a suffugà un zicchìrriu, li senza casa s'abbaiddani fra pari chena un sippùru miminu musciu. Sarà isthaddu lu vermut? No pó assé! Lu vermut mi n'era isciddu guasi tuttu da nasu. Allóra è isthaddu un santu ad accumpagnà la méa pisanti ischavanàdda ischudèndizi l'arriniggàddu a battacurètta. Di siguru sant'Asdrubale: dunca s'agàtta, dunca lu parracu chi no m'abìa vuruddu battisgià e chi si dizi ancór'abà fùssia un imbriaggòni, no abìa zirchàddu Asdrubale ni la nóta di li santi ma in chissa di li dimòni. Chistha cosa l'aggiu propiu di raccuntà a mamma!
Mentri la méa contraparthi assai più caimma d'anzóra si ni pesa da tèrra ippiùbarendisi, la greffa derùsa s'ippànna.
Ancora marabigliaddu di me e ringraziendi lu santu pa l'aggiuddu, m'avvìu a l'ara di casa...E si calchunu dubìssia attrìbìssi a iffuttìmmi sàppia chi vi so' pronti pa eddu umbè d'ischavanaddi: acchì eu d'innommu fozzu Asdrubale e aggiu lu santu méu. E Lino? A Lino zi lu fàru in chintìna.


PREMIO OZIERI DI LETTERATURA SARDA 58a EDIZIONE 2017 Sezione prosa - 2° classificato
 _____________________________

Di nome faccio Asdrubale

A carte perse dico di chiamarmi Lino ma di nome faccio Asdrubale. Perchè mi chiamo Asdrubale? Mistero. Un mistero che conosce soltanto chi me l'ha appiccicato: mamma, a dirla tutta. La mia nascita l'aveva denunciata soltanto in municipio; il parroco non mi aveva voluto battezzare: dopo tanto cercare non aveva trovato nessun santo che si chiamasse Asdrubale. Cosicché, il mio nome non sarebbe servito nemmeno a pregare un canonico o magari a ricordare un parente o conoscente morto che fosse. Per di più, oltre a questa zoticaggine di nome, brutto e stravagante, sono figlio di enne enne; avrò ragione o no se sono timido e introverso come tutti dicono che sia? Del resto, lo asserisce lo stesso Antonio...
«Sì! Io devo farti uscire dall'uovo! Non puoi rimanere sempre bambino, appiccicato alle gonne di tua madre...Per prima cosa dovresti spogliarti della timidezza che hai addosso. Che diavolo, non ti si può dire parola senza che ti faccia rosso in viso!»
Antonio ciò che pensa non me lo manda a dire. E' più grande di me soltanto di due anni essendo nato nel quaranta, ma si muove assai meglio di me. Quando ne aveva diciasette, l'età che io ho adesso, già faceva parte di un gruppo e aveva anche amoreggiato con una ragazza.
«Domani è domenica, no? Domani sei invitato a ballare in casa mia, così incominci a conoscere qualche pollastra; voglio proprio vedere se ti svegli.»
Ma non conosco nessuno della “greffa”, avevo provato a dirgli.
«Non ha importanza, domani sera alle sei, sei e mezzo davanti a casa. Intesi?» Intesi. Il tono di Antonio non ammetteva scuse. «Pantaloni grigi, giacca blu, cravatta argentata e scarpe nere a punta. Intesi?» Intesi. Ma non so mettere neanche un passo di ballo.
«Infischiatene...» lui aveva tagliato corto, «tu appiciccati a qualcuna e stringila, ché mi hanno detto che a loro piace. Intesi?» Intési.
«Venticinque lire ciascuno per comprare biscotti per le donne e vermut per i maschi, ti va?» Non mi andava ma il sì era d'obbligo...
Ieri sera ai "Magazzini Popolari", mamma a debito, un tanto al mese, mi ha comprato il corredo escluse le scarpe che erano troppo care e mi ha lucidato di nero quelle di tutti i giorni che sono marrone. Mamma mi accontenta sempre, forse per farsi perdonare la scelta di questo nome scivolato dal mistero che mi ha appioppato.
Bello tirato a lucido alle sei meno dieci sono davanti alla casa di Antonio.
«Sei già qui? Fatti vedere...Eh, insomma! I pantaloni sono molto larghi e corti, sembri in gonnella; le scarpe sono color fegato di bue, la giacca è troppo lunga: se infili le mani nelle tasche non tocchi fondo. A proposito di tasche: togli fuori i soldi, e che Dio t'assista.» Gli dò la quota e lo seguo in casa fino alla camera buona.
Sul tavolo accostato a un angolo c'è un vassoio di biscotti, una bottiglia di vermuth scadente e quattro bicchieri; attorno ai muri cinque sedie: su una di esse è sistemato un grammofono.
" Padam, padam, padam", una puntina rugginosa raschia un disco che gira a saliscendi strozzando Nilla Pizzi. Sei coppiette lo ballano, i maschi abbigliati di grigio e blu secondo regola, le femmine a fantasia, con ciò che più loro pare e piace. Una di queste, scompagnata, balla per conto suo come gli scemi.
Antonio mi fa: «Sai muoverti a tempo di valzer? Ah, non sai ballare...» e indicando la scema, « adesso ti faccio fare un giro con quella. E ricordati, quando l'avvicini stringi ben bene. Intesi?» Faccio segno di sì con la testa.
«Filomenaaa, o Filomè, tu che sei sola, questo è un amico mio; dai, fallo ballare.» «Piacere...» le dico, e mi sento avvampare di vergogna.
Attacco con un salto, mi s'aggrovigliano le gambe, metto un piede sopra il suo e lei: “Ahia“, miagola.
«O gufo, m'hai fatto male maledetto te. Vai piano e a tempo: zum-pa-pa, zum-pa-pa, non ti accorgi che è un valzer? Io mi chiamo Filomena, e tu?» mi chiede.
Già, la mia via crucis. Trattenendo il fiato, «Mi chiamo...Lino.»
Filomena non me la fa passare senza danno.
«Ah, Lino...diminutivo di Natalino?»
No, peggio!
«Lino...diminutivo di Asdrubale» rispondo farfugliando.
«As?-dru?» fa Filomena con occhi sbarrati.
Ed io «...bale», aggiungo.
«Asdrubale? Ma è un sopranome? E poi, cosa c'entra con Lino?»
«No...ehm...niente. Da piccolo mi chiamavano Asdrubalino e da grande mi è rimasto...Lino.» Sono intriso di sudore.
«Bòòòh!» esclama lei, e nient'altro. Da lontano Antonio strizzandomi l'occhio fa un gesto con il gomito piegato come a voler strangolare qualcuno o qualcuna. Ah, capito! Prendo coraggio, stringo le spalle di Filomena e il gomito di Filomena mi si conficca come una zeppa nella bocca dello stomaco. “Ohia”, miagolo!
«Cosa stringi Asdrù o come diavolo ti chiami?» mi chiede Filomena. «Perchè non ti stringi l'osso del collo, Asdrù?»
«No...scusa, ti ho trattenuta per non cadere.» Sudo sette fontane.
«Perchè allora non ti hai portato il girello?» mi folgora lei con aria infastidita.
"Questo valzer lo dedico a teeee." Finalmente Nilla Pizzi gorgogliando gli ultimi rantoli finisce e mi toglie dagli impicci. Mortificato ringrazio Filomena che s'allontana e si appoggia al muro; io a quello di fronte, e adesso? Prendo un biscotto che mi s'affoga in gola, e per non morire dinanzi a tutti ingoio un bicchierone di vermut che mi fuoriesce dal naso, biscotto compreso.
Ah, ecco Antonio. «Ihh, che faccia di cavolfiore soffocato...Sembri uno che sta per morire strangolato. Allora, hai stretto?»
«Cosa? Ah...sì, e per poco non mi ha sbattuto al muro.»
«Mah! Buona dormita allora!» fa lui e s'allontana sospirando.
Con fare indifferente mi avvicino al grammofono e prendo un disco a caso, poi un altro e poi un altro. Tutta ancheggiante s'avvicina una tizia, anche lei a scegliere. La ragazza, con gli occhi neri e piccoli in una faccia color riso bollito, non è granché.
«Tutti valzer, tutti valzer... Non si potrebbe cambiare una volta tanto?», e prende un disco, a caso.
«Permette questo ballo?» le chiedo. Lei accenna ad un sì.
A caso, "Padam, padam, padam", la puntina rugginosa mira alla gola di Nilla Pizzi.
Riso bollito attacca bottone. «Non ti avevo mai visto, come ti chiami?»
Via crucis, seconda stazione. «...Lino», le dico a bassa voce.
E lei, «Lino come Nicurìnu. O Pascharìnu...o cosa?»
Cosa...cosa! E adesso come me la cavo? La ragazza però mi sembra tonta.
«Beh, Lino per Asdrubarinu», provo e aspetto il contraccolpo.
«Non ho ben capito ma mi sembra un nome che non si dà neanche ai cani.»
La ragazza non è tonta. «Con tutti i bei nomi sardi che ci sono al mondo...»
Il vermut incomincia a darmi coraggio. «Sarebbero?» chiedo.
«Chicchinu ad esempio, Tottói, Tattanéddu, Innassiéddu...»*
Asdrubale incomincia quasi a piacermi. «E tu, cosa fai di nome?» chiedo.
Etta! Mi ha detto che si chiama Etta.
«Ah, Etta per Elisabetta.»
«Elisabetta? Ma ti pare un nome sardo? Nooo, tu non sei normale. Etta è il diminutivo di Efisietta, scemo! E quanti anni hai? Mi sembri un pochino piccolo per me.»
«Diciasette. Ne ho diciasette compiuti.»
«Dicevo! Io di anni ne compio diciotto fra sette giorni. Non vai bene per me. A me piacciono quelli molto più grandi; che so...di ventuno, ventidue anni. Dunque, con te non ballo più; non stringi nemmeno: sei un morto.»
Allontanandosi Etta m'indirizza un'ultima stoccata. «Ma poi, chi è quel deficiente che ti ha chiamato Arrubèle?» Ecco, la maledetta aveva capito quasi bene.
Si avvicina nuovamente Filomena, stanca di tappezzeria.
«Se mi prometti che non stringi faccio un altro giro con te.» La ringrazio e riprendiamo a ballare; Il suo gomito è già posizionato.
«Questa è bella.» mugola Filomena indicando il grammofono. «Stanno cantando i Platter, smocchechinderrai.** Conosci l'inglese?»
No, non conosco l'inglese. Le chiedo cosa vuol dire.
«Eh, che a uno gli entra il fumo negli occhi e lo acceca.»
Invece, con il fumo che gli esce dalla testa entra il padre di Antonio. Un diavolo, una furia.
«Fuori tutti dalle scatole! Ma è possibile, che ogni domenica sera non si possa mai riposare? Fuori, raccogliete gli stracci e via; tutti. E a te Antò, quei dischi te li riduco a pezzettini. E i biscotti e il vermut restano in casa, capito?»
Antonio balbetta mortificato. «O ba', no ba'...Ma...ma...»
Ci vediamo Antò, ciao Antonio, stammi bene Antò; buonasera a lei sign...
«Fuori!»
In mezzo strada tutti gli esiliati concordano. Che non si può stare alla mercè dell'umore di un babbo...che quando è sano gli sta bene ma da bevuto già lo vedi...Che bisogna cercare un'altra stanza, e tutti guardano me.
«Allora ciao a tutti» saluto con voce flebile che mal nasconde la mia incertezza per la certa indisponibilità di mia madre. La cosa non sfugge agli sfrattati. Uno di essi, il più esagitato, scrollandomi un braccio mi apostrofa ad occhi stretti:
«Ma tu, chi sei? Da dove arrivi? Ah, ti aveva invitato Antonio? Lo sai che d'ora in poi ti ballerai dal freddo da solo? Contento? E voi della cricca, lo sapete che questo scimunito in
gonnella neanche arrivato ha iniziato a corteggiare le nostre donne? Non negare perché me l'hanno detto Etta e Filomena. E mi hanno anche detto che ti chiami una cosa, una cosaa...comeee...Atrùbele, o no? Beh Atrùbele, fila a casa se non vuoi che ti accompagni io a calci in cu...»
Il più esagitato è volato con le chiappe in terra! Filomena è di nuovo con gli occhi sbarrati, Etta tiene una mano davanti alla bocca quasi a soffocare un grido, i senza casa si guardano fra loro senza un benché minimo bisbiglio. Sarà stato il vermut? Non può essere! Il vermut mi era colato quasi tutto dal naso. Allora è stato un santo ad accompagnare il mio pesante manrovescio, scaraventando l'esagitato e il suo fondoschiena per terra. Sicuramente sant' Asdrubale: dunque esiste, dunque il parroco che non mi aveva voluto battezzare e che si dice ancora oggi fosse un ubbriacone, non aveva cercato Asdrubale nel registro dei santi ma in quello dei diavoli. Questa storia la devo proprio raccontare a mamma!
Mentre la mia controparte molto più calma di poc'anzi si alza da terra spolverandosi, la cricca delusa si disperde.
Ancora sorpreso di me stesso e ringraziando il santo per l'aiuto m'avvio verso casa...E se qualcuno dovesse permettersi di sfottermi sappia che son pronti per lui tanti manrovesci: perché io di nome faccio Asdrubale ed ho il mio santo. E Lino? Lino lo mando giù in cantina.

Nelle varianti delle parlate sarde sono i vezzeggiativi
di Francesco, Salvatore, Sebastiano, Ignazio.

* * Il titolo della canzone, cantata dai Platters dovrebbe essere:
Smoke Gets in Your Eyes.