sabato 30 agosto 2014

Surtimu ‘olu

de Maria Luisa Pisanu 

(Pro Maria Giovanna Mele)

De sa vida apretziaias sa vida:
unu fiore ispartu in su giardinu,
su fragu 'e una rosa bianca nida,
un'istrinta 'e manu in su caminu

o una cara sinchera e pulida,
unu consizu 'onu, genuinu,
un'amiga discreta, ma cumprida
e de tenne' a favore su destinu.

As, cun forza, sa lotta cuminzada,
prena 'e fide, non ti ses arresa
e, contras a su male, fatu gherra.

T'ad'istruncadu, che segad'a serra.
Cun sa lughe 'e s'isperu sempre atzesa,
chena chimentu, ti che ser bolada...!

Sa prima die de austu 2014


Nessun commento:

Posta un commento