venerdì 27 marzo 2015

Siss’abbaido …


de Gigi Angeli

Cun bicculu de coro in sas miradas
a insegus compudo …
e perras de ighinu ‘ido in magghjnas
ch’hant su pagnu remusu de intrinadas;
de impedradu sulcio sos lugores
infra ‘e alenadas dae gimineas:
ser’ istrumuttu ‘e carrulu in recuìda
misciu a s’ultima tinnida ‘e fraile
umpare a su toccu ‘e cungruìda
nuscadu dae una corvula de pane
de passatzu in carrera … in su tedile.

Vida in cosas de pagu isconiada
e no de pagu contu !
partos d’unu bisonzu iscassu
cun alentu allebiadu ‘e “poderes”;
ma de “s’omine” haiant coro e alenu
in su selembru pasidu ‘e almonia;
puru in pelea a tambeddu fittianu.

Impamentada est como sa carrera
mudadu nd’est a nou su ‘ighinu;
bi passa calchiunu a curridura
nuscu no leas de alenu ‘e giminea
tottu paret “chiettu”;
comente “chietta” nd’est sa vida in fua
posta a tempus e logu ch’ingullire;
cun chirriu ‘e “tzente” e incunza‘e soledades
fratzèndesicche s’omine che “cosa”
irvagantada ‘e coro e de sentidu
barattendelu a nummaru ‘e “mercadu”.

Si b’appet mi pregonto, in veridade
un’ispera de sensu a sa salvesa !
una torrada a vida
ue vida ch’han cuadu …
o sisse a nois matessi siet fadu
sa mandronia de mortale abbitzu;
o cantu custu mundu a “mannu ‘ighinu”
restet istelzu olfanu de amina
privu puru de ‘entinu ...
de cussa ch’est istada … “umanidade”

2° Premio Sezione “Verso Libero” Concorso Filippo Addis – Luras


Nessun commento:

Posta un commento