mercoledì 28 ottobre 2020

A nostra signora de 'inu nou de Antonio Maria Pala

 


A nostra signora de 'inu nou de Antonio Maria Pala        

 

(modellu)

 

Vergine Santa dae Paradisu

mira a totus chin ojos de amore,

a bonu cristianu, a pecadore,

de totucantu su genere umanu,

a pecadore, a bonu cristianu,

de su genere umanu totucantu,

in custa vida de lutu e piantu

faghenos de guida justa e santa

pro andare a godire in chelu frutu,

in custa vida de piantu e lutu

faghenos de guida santa e justa,

de piantu e de lutu in vida custa

faghenos justa e santa sa guida,

de piantu e de lutu in custa vida

justa e santa de guida nos faghe,

pro godire su mundu in vera paghe

manda unu tou amorosu sorrisu.

 

Muda sorte in totue de improvisu

e distrue su forte patimentu

de sa zente famida, isculza e nuda,

sorte in totue de improvisu muda

e distrue su patimentu forte

d'improvisu in totue muda sorte

ei su forte patimentu distrue

muda sa sorte d'improvisu in totue

e distrue su forte patimentu,

chi in pibiosas boghes de lamentu

su mundu ti dimandat custas cosas,

chi in boghes de lamentu e pibiosas

su mundu ti dimandat cosas custas,

pretesas santas, onestas e justas

pro su viver chi faghen afannosu.

Vergine Santa dae Paradisu

mira a totus chin ojos de amore,

a bonu cristianu, a pecadore,

de totucantu su genere umanu,

a pecadore, a bonu cristianu,

de su genere umanu totucantu,

in custa vida de lutu e piantu

faghenos de guida justa e santa

pro andare a godire in chelu frutu,

in custa vida de piantu e lutu

faghenos de guida santa e justa,

de piantu e de lutu in vida custa

faghenos justa e santa sa guida,

de piantu e de lutu in custa vida

justa e santa de guida nos faghe,

pro godire su mundu in vera paghe

manda unu tou sorrisu amorosu.

 

Invoca a fizu tou piedosu

chi in casu nou sa roca cunvertat

e in pagnotas candidas che lizu,

invoca a su piedosu tou fizu

chi in casu nou cunvertat sa roca

a fizu tou piedosu invoca

chi cunvertat sa roca in casu nou

invoca a piedosu fizu tou

chi cunvertat sa roca in nou casu

e in tela, in billudu, pannu e rasu

pro si poder bestire donzi nudu,

in tela, pannu e rasu e in billudu

pro si poder donzi nudu 'estire,

e faghe rios e mare cunvertire

totu in ozu ermanu e binu a prou.

Vergine Santa dae Paradisu

mira a totus chin ojos de amore,

a bonu cristianu, a pecadore,

de totucantu su genere umanu,

a pecadore, a bonu cristianu,

de su genere umanu totucantu,

in custa vida de lutu e piantu

faghenos de guida justa e santa

pro andare a godire in chelu frutu,

in custa vida de piantu e lutu

faghenos de guida santa e justa,

de piantu e de lutu in vida custa

faghenos justa e santa sa guida,

de piantu e de lutu in custa vida

justa e santa de guida nos faghe,

pro godire su mundu in vera paghe

manda amorosu unu sorrisu tou.

 

Maria Immaculada de 'Inu Nou

ch'a s'allegria s'istrada as abbertu

dende a sa lughe su Verbu Divinu,

Maria Immaculada 'e Nou 'Inu

ch'as abbertu s'istrada a s'allegria,

de 'Inu Nou Immaculada Maria

ch'a s'allegria as abbertu s'istrada,

de 'Inu Nou Maria Immaculada

ch'abbertu a s'allegria s'istrada as

preces cant'istasera intesu m'as

d'enner in beru faghelu a manera,

preces cantu intesu as istasera

d'enner in beru a manera lu faghe,

cust'umile poeta cumpiaghe

d'esaudire chin sovranu avisu.

 

Mira a totus chin ojos de amore

Vergine Santa dae su Paradisu.

 

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_nostra_signora_de_inu_nou.htm

Nessun commento:

Posta un commento