giovedì 15 ottobre 2020

Adiosu Paulu Pillonca de Salvatore Deligia

 


Adiosu Paulu Pillonca de Salvatore Deligia

 

Razuntu as Paulu s'eterna Gloria

tzirriadu dae su babbu Divinu

primariu t'at inditadu su caminu

lassandodi in sa nostra istoria.

 

In eternu allozzas in memoria

che omine de intellettu finu

de sa cultura sarda paladinu

mentore de cantores e poesia.

 

Pro nois est una di'e tristura

c'amos perdid'unu frade Bonu

e unu putzu profund'e curtura.

 

Oe rezis su premi'e su padronu

de bona paghe reposu e durzura

chi pro tene at riservad'in donu.

 

Poetas cantadores ti ringraziana

de ti narret grazie mai si saziana.

 

Ilartzi su 26 'e Majiu 2018

 

https://www.luigiladu.it/poesias/adiosu_paulu_pillonca.htm

Nessun commento:

Posta un commento